Μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αναμένεται να μείνει εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Πανελλαδικών του 2020, των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου, η ΕΒΕ για ένα τμήμα που θα επέλεγε Συντελεστή ΕΒΕ 80%, δηλαδή τη χαμηλότερη δυνατή Ελάχιστη Βάση, η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο θα ήταν:

  • Στο 1ο Πεδίο: 8.773 μόρια.
  • Στο 2ο Πεδίο: 9.059 μόρια.
  • Στο 3ο Πεδίο: 9.228 μόρια.
  • Στο 4ο Πεδίο: 7.784 μόρια.

Οι παραπάνω Ελάχιστες Βάσεις, ισχύουν για τα τμήματα του καθενός από τα παραπάνω Επιστ. Πεδία στα οποία υπάρχει πρόσβαση μόνο από το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Στις περιπτώσεις που σε ένα τμήμα υπάρχει πρόσβαση από περισσότερα του ενός Επιστ. Πεδία ισχύει η μικρότερη ΕΒΕ, των δύο, τριών ή τεσσάρων Επιστ. Πεδίων από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό.

Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε τι θα συνέβαινε αναλυτικά για τους υποψηφίους του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα πάντα με τα περσινά δεδομένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 1 (169 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
96 1 10.966 8.773
135 1,4 / 1,2,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 8.773 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 96 τμήματα του 1ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 1ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια, θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 135 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 1ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 2 (284 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
166 2 / 2,3 11.324 9.059
188 2,4 / 1,2,4 / 2,3,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 9.059 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 166 τμήματα του 2ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 2ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 118 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 2ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 3 (147 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
54 3 11.538 9.228
52 2,3 11.324 9.059
41 3,4 / 2,3,4 / 1,2,3,4 9.730 7.784

 

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 9.228 μόρια δε θα μπορούσε να πετύχει σε κάποιο από τα 54 τμήματα του 3ου Επιστ. Πεδίου, στα οποία υπήρχε πρόσβαση μόνο από το 3ο Επιστ. Πεδίο.

Ένας αριθμός υποψηφίων που είχε τουλάχιστον 9.059 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 52 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση, εκτός από το 3ο και από το 2ο Επιστ. Πεδίο.

Επίσης, ένας αριθμός υποψηφίων, του 3ου Επιστ. Πεδίου, που είχε τουλάχιστον 7.784 μόρια θα μπορούσε να πετύχει σε ένα από τα 41 τμήματα στα οποία υπήρχε πρόσβαση (εκτός από το 3ο) και από το 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ 4 (196 Τμήματα) (*)
Αριθμός Τμημάτων Πρόσβαση από Πεδία Μ. Όρος – Μ. Επιδόσεων (Συντελεστής: 1) Ελάχιστη Βάση με Συντελεστή 0,80
196 4 / 1,4 / 2,4 / 3,4 / 1,2,4 / 2,3,4 /1,2,3,4 9.730 7.784

 

Δεδομένου ότι το 4ο Επιστ. Πεδίο θα είχε πέρσι τη χαμηλότερη ΕΒΕ, η ΕΒΕ αυτή θα ίσχυε για όλα τα 196 τμήματα του Πεδίου, οπότε κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 7.784 μόρια, δε θα είχε πρόσβαση σε κάποιο τα τμήματα αυτά.

Σχόλια-Συμπεράσματα:

1. Αυτό που φαίνεται στους παραπάνω πίνακες είναι, σε ποιες περιπτώσεις ένας υποψήφιος δεν θα είχε καμιά πιθανότητα πρόσβασης σε έναν αριθμό ή σε όλα τα τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου του.

2. Κανένας υποψήφιος με λιγότερα από 7.784 μόρια, δε θα μπορούσε να εισαχθεί, σε κανένα τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εάν ίσχυαν οι ΕΒΕ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020.

3. Το ότι ένας υποψήφιος μπορεί να έχει αριθμό μορίων μεγαλύτερο από την ΕΒΕ, δε σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την πρόσβασή του γενικά ή ακόμη περισσότερο την πρόσβασή του στο τμήμα της επιλογής του. Οι λόγοι είναι οι εξής:

α. Οι ελάχιστες βάσεις που αναφέρονται παραπάνω θα ίσχυαν για τα τμήματα που θα επέλεγαν Συντελεστή ΕΒΕ ίσο με 0,80. Δεδομένου ότι κάποια τμήματα μπορεί να επιλέξουν μεγαλύτερους Συντελεστές ΕΒΕ, αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα έμεναν εκτός.

β. Ακόμη και εάν ένας υποψήφιος έχει πετύχει αριθμό μορίων μεγαλύτερο από την ή τις ελάχιστες ΕΒΕ για τα τμήματα του Επιστ. Πεδίου του, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να καλύψει την Ελάχιστη ΕΒΕ των τμημάτων της επιλογής του. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποια τμήματα έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του. Για παράδειγμα, εάν δεν δηλώσει τα τμήματα κάποιων πόλεων ή κάποια άλλα τμήματα με χαμηλές βάσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εισαχθεί σε κανένα τμήμα ή σχολή.

γ. Ένας υποψήφιος θα πρέπει πλέον να «περνά», καταρχάς, την ΕΒΕ του τμήματός του, αλλά και τη (γνωστή μέχρι τώρα) «βάση» του τμήματός του, η οποία διαμορφώνεται από το βαθμό του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα αυτό και εξαρτάται από τον αριθμό των εισακτέων και τα μόρια των υποψηφίων που επιλέγουν το συγκεκριμένο τμήμα.

(*) Ο Μέσος Όρος των Μέσων Επιδόσεων των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων υπολογίστηκε, κατά προσέγγιση, με βάση τα συγκεντρωτικά βαθμολογικά στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, έτσι υπάρχει η πιθανότητα πολύ μικρής απόκλισης από τα ολοκληρωμένα αναλυτικά βαθμολογικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός των ΕΒΕ, έγινε ακριβώς με τον τρόπο που προβλέπεται στο νόμο 4777/21, με βάση δηλαδή τους βαθμούς του συνόλου των υποψηφίων του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών των υποψηφίων των Εσπερινών ΓΕΛ.

Ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής, οι διατάξεις για την κατάργηση της κατηγορίας των τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης (πράσινα τμήματα) που προέβλεπε ο νόμος Γαβρόγλου, στο πλαίσιο πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης (Άρθρο 165). Το περιεχόμενο του άρθρου είναι το εξής:

«1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:

α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).

β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.),
ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η περίπτωση α ́ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή
ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από τη Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ ή την Α ́τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή
γγ) εγγράφονται στη Β ́ ή στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή δδ) μετεγγράφονται από την Α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β ́, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.

3. Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με το άρθρο 4Α του παρόντος νόμου.

4. Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.

5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ` εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α ́13).

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται.

γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

δ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται.

ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.

ζ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώμη των Τμημάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.

η) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) άρθρο 34 του ν. 2725/ 1999 (Α ́ 121), ββ) παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) και γγ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156).

θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.

ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών.
ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.
ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής.
ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ιε) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 καταργείται και οι παράγραφοι 12, 13 και 14 αναριθμούνται σε 11, 12 και 13.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://results-abilities.it.minedu.gov.gr έχουν αναρτηθεί, από χθες Δευτέρα 19/8, τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όλοι οι υποψήφιοι (της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών), μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-3442067 (8 π.μ.-15 μ.μ).

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Με την καταχώριση των αποτελεσμάτων των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, που ήταν η τελευταία σημαντική εκκρεμότητα, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι πέρσι τα αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων των Σχολών των Ενστόλων, ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 20/8 και οι βάσεις τη Δευτέρα 27/8/2018.