Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Από τα αποτελέσματα που δόθηκαν φαίνεται ότι μένει εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεγάλος αριθμος φετινών υποψηφίων των ΓΕΛ (Κατηγορία 90%), κυρίως λόγω των Ελάχιστων Βάσεων. Συγκεκριμένα από τους 75.435 υποψηφίων των Γενικών Λυκείων πέτυχαν οι 50.421. Δηλαδή έμειναν εκτός συνολικά 25.104 (33,2%) υποψήφιοι. Σύμφωνα με τα στοιχεια των βασεων που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας 17.762 θέσεις υποψηφίων μένουν κενές.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α1. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Επίσης, οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2021, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2019 ή το 2020:

i) ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου ΕΠΑΛ , για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2020 και 2021, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Τέλος, απεστάλησαν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, για να αναρτηθούν στα Λύκεια.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 103.468, εκ των οποίων 84.946 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 18.522 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.239 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Α3. Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής αυτών των εισαγόμενων θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο, με την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζεται και βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:

α) αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και β) αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Η διαδικασία επιλογής αφορά αποφοίτους του 2021 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσιο ΙΕΚ για την κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Υπουργείο Τουρισμού καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας ώστε να υποστηριχθεί στα αντίστοιχα ΙΕΚ η διαδικασία των εγγραφών. Όσον αφορά τα ΙΕΚ εποπτείας των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας έχει προετοιμαστεί η διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα ΙΕΚ αυτά.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
O συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε σε 22790, εκ των οποίων 20810 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2020-2021, ενώ 1.980 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 170 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 22.620 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 8.594. Πιο συγκεκριμένα, οι 8.426 είναι επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 168 στην ειδική κατηγορία.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων ανά Υπουργείο παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες εγγραφής για τα ΔΙΕΚ εποπτείας του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Τουρισμού θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στα ΙΕΚ επιτυχίας τους για τα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας είναι από την Πέμπτη 2/9/2021 μέχρι την Παρασκευή 10/9/2021.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες προς τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
(με υποβολή μηχανογραφικού

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
(για Επιλογή)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε Πανεπιστήμια)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε Στρατό, Αστυν., Πυροσ., Λιμενικό, ΑΕΝ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(Σύνολο)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ

75435

53183

52528

47935

220

2266

50421

95,99%

66,84%

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΝΕΟ 2020

6138

6138

6125

3378

30

156

3564

58,19%

58,06%

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020

897

897

895

417

2

15

434

48,49%

48,38%

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019

2476

2476

2463

2012

7

99

2118

85,99%

85,54%

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ

16655

10668

10481

5355

135

581

6071

57,92%

36,45%

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020

1572

1572

1566

369

4

41

414

26,44%

26,34%

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019

295

295

289

203

3

11

217

75,09%

73,56%

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ

22620

8426

ΕΙΔΙΚΗ

170

168

ΣΥΝΟΛΟ

22790

8594

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2021

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Υ.ΠΑΙ.Θ.

6105

6377

814

112

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

675

705

90

18

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

457

461

48

8

Ο.Α.Ε.Δ.

840

883

112

30

ΣΥΝΟΛΟ

8077

8426

1064

168

 

Σημείωση: Όλες οι υπερβάσεις στον αριθμό επιτυχόντων σε σχέση με τον αριθμό θέσεων έχουν προκύψει λόγω ισοβαθμιών στο βαθμό του τελευταίου (βάση). Οι θέσεις της ειδικής κατηγορίας υπολογίστηκαν ως το 10% πλέον των θέσεων της γενικής κατηγορίας ανά ΙΕΚ και ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες των βάσεων και των προτιμήσεων των πανελλαδικών του 2021

1. Βάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

2. Βάσεις ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ

3. ΓΕΛ ΕΠΑΛ Προτιμήσεις

4. Βάσεις ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΣΩΣΤΟ)

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ αλλογενεις προτιμήσεις

Φροντιστήριο Χαϊδάρι
Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Το Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού έγινε τετραετές. (ΦΕΚ 5824/Β/30-12-2020)

Η απόφαση για το 4ετές πρόγραμμα ισχύει για όσους σπουδαστές εισάγονται στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. (ΦΕΚ 5057/Β/1-11-2021)

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής τους στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 (Β΄ 443) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Ο.Τ.Ε.Κ., η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

• από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

• από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

• από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

• από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

• από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

• από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://transfer.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε:

• Την Εγκύκλιο με τις Προϋποθέσεις Μετεγγραφών & Μετακινήσεων Φοιτητών την περίοδο 2021-22

• Την Εγκύκλιο με τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων, ανάμεσα στα οποία μπορούν να γίνουν μετεγγραφές

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης μορίων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα:

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Τα φροντιστήρια ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων διοργανώνει WEBINAR επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ & ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και ομιλητή τον Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης & Καριέρας, Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Labora.

Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και περιλαμβάνουν αναλυτική και στοχευμένη ενημέρωση για κάθε τμήμα. Ενδεικτικά οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

  • οι νέες αλλαγές στο Λύκειο (διπλό μηχανογραφικό, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περιορισμός εισακτέων κ.ά.)
  • επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολο τους μέσω μιας έξυπνης παρουσίασης και διαχωρισμού των τμημάτων σε ομάδες
  • διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων, πορεία των βάσεων και νέα δεδομένα
  • αναφορά σε βασικές εγκυκλίους (μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες κ.λπ.)
  • ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού
  • επαγγέλματα του μέλλοντος με τα νέα δεδομένα της πανδημίας
  • ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν  την Τρίτη 6/7/2021, στις 17:00 1ο/4ο πεδιο και την Τετάρτη 7/7/2021 για τα πεδία 2ο/3ο Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες σύνδεσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την φορμα ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα :210/ 5985307/ 5823173/ 5815830.

 

Το σεμινάριο ειναι δωρεάν και ο αριθμός των συμμετοχών περιορισμένος.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, το οποίο είναι ίδιο ακριβώς με πέρσι , όσον αφορά τη σειρά  μαθημάτων, ανά ημέρα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ αρχίζουν στις 14 Ιουνίου και ολοκληρώνονται  στις 22 του ίδιου μήνα  και για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 28 Ιουνίου.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα καθώς και στην Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διαρκούν δέκα ημέρες.

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Καθορίστηκε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μετά από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Θα εισαχθούν συνολικά 377 υποψήφιοι διάφορων κατηγοριών. Όσον αφορά στις βασικές Γενικές Κατηγορίες Υποψηφίων θα εισαχθούν:

Στη Σχολή Αστυφυλάκων:

• 221 υποψήφιοι ΓΕΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 28 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).
• 12 υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 2 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).

Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

• 31 υποψήφιοι ΓΕΛ που θα εξεταστούν φέτος (Κατηγορία 90%).
• 4 υποψήφιοι Παλ. Ετών ΓΕΛ (Κατηγορία 10%).

Θα εισαχθεί επίσης αριθμός υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες, τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού και ήδη υπηρετούντες αστυνομικοί.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για όλες τις κατηγορίες εισακτέων στις αστυνομικές σχολές εδώ: ΕΔΩ

Φροντιστήριο Χαϊδάρι

Η φετινή χρονιά των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους υποψήφιους, που τον Ιούνιο θα διεκδικήσουν μια θέση στα ΑΕΙ της χώρας για πολλούς λόγους αλλά κυρίως διότι για πρώτη φορά οι υποψήφιοι και κυρίως αυτοί των «χαμηλών επιδόσεων» θα έρθουν αντιμέτωποι και την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Για τους λόγους αυτούς οι μαθητές των λυκείων θα πρέπει από τώρα όχι μόνο να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά στο διάβασμα αλλά και στις επιλογές, που θα κάνουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να στοχεύσουν σε τμήματα στα οποία η εισαγωγή είναι εφικτή ακόμη και με πολύ λίγα μόρια αλλά ταυτόχρονα θα τους δώσουν ένα καλό «εισιτήριο» μελλοντικά για την αγορά εργασίας.

Tέτοια τμήματα υπάρχουν πάρα πολλά στο μηχανογραφικό δελτίο αλλά οι περισσότεροι μαθητές δεν τα γνωρίζουν ούτε και μπορούν να αξιολογήσουν όσον αφορά στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Ιδιαίτερα φέτος οι υποψήφιοι καλό θα ήταν από τώρα να μελετούν το μηχανογραφικό (το περυσινό) και να ψάχνουν το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων που είναι κοντά στις «επιδόσεις τους» , δηλαδή δεν έχουν υψηλά μόρια εισαγωγής . Το ethnos.gr, σε συνεργασία με τους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης, της Labora, δίνουν ορισμένα παραδείγματα από 12 τμήματα διαφόρων πανεπιστημίων, προκειμένου να προσφέρουν στους υποψήφιους μια εικόνα για τις επιλογές, που μπορούν να κάνουν.

Τμήματα Στατιστικής

Στατιστικής Αθήνα (ΟΠΑ):13.425
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμος (Αιγαίου): 3.925
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Γρεβενά (Δυτ. Μακεδονίας): 3.950
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (Πειραιά): 12.100

Ο όρος Ανάλυση Δεδομένων έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 15 χρόνια αλλά οι θέσεις εργασίας ανοίγονται ραγδαία, όσο ραγδαία αυξάνεται και η χρήση των κινητών και του διαδικτύου. Πόσο μάλλον την εποχή της πανδημίας όπου εκτοξεύτηκαν τα μετρήσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο. 341.000 κενές θέσεις στην αγορά εργασίας αναφέρει μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω κενού δεξιοτήτων. Οπότε, τα τμήματα Στατιστικής αποτελούν μια έξυπνη επιλογή που αναδύεται και θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για προγράμματα σπουδών με ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, στα οποία οι φοιτητές ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων και βρίσκουν εφαρμογή στις περισσότερες επιστήμες (από την οικονομία και τη λογιστική, μέχρι την ιατρική, την ασφαλιστική επιστήμη, την κοινωνιολογία, τα χρηματοοικονομικά κ.α.).

Τμήματα Ναυτιλιακών

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίος (Αιγαίου): 8.000
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ψαχνά (ΕΚΠΑ): 9.325.

Με την Ελληνική Ναυτιλία να βρίσκεται στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αναμόρφωση των 2 μεγάλων λιμανιών της χώρας (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) οι προοπτικές προδιαγράφονται πολύ αισιόδοξες για τους αποφοίτους των τμημάτων Ναυτιλίας και Logistics. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης πλοίων (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, δημοσίων σχέσεων κ.ά.), στη διοίκηση ναυπηγείων και επισκευαστηρίων, στους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), σε λιμάνια και λιμενικές επιχειρήσεις, σε Νηογνώμονες και Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών/Logistics κ.ά. Στα 2 συγκεκριμένα τμήματα, δεν απαιτείται και το ειδικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας, καθιστώντας τα μια ελκυστική επιλογή για τους μαθητές του 4ου πεδίου.

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού Θεσ/νίκη (ΔΙΠΑΕ): 10.750

Ανήκει στην ομάδα των τμημάτων που σχετίζονται με τον Τουρισμό αλλά η ιδιαιτερότητα του είναι ότι συνδυάζει τα πεδία της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του διεπιστημονικού κλάδου του τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής αποκτά δεξιότητες σε 3 πεδία αιχμής για τον Τουριστικό κλάδο και του δίνει την δυνατότητα να εμβαθύνει σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε κάποια περαιτέρω εξειδίκευση. Επίσης, σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα Τουρισμού στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα, παρά το γεγονός ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι πολύ σημαντική για την επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του.

Εργοθεραπείας

Aθήνα (ΠΑΔΑ): 13.775
Πτολεμαΐδα (Δυτ. Μακεδονίας):11.975

Tα τμήματα Εργοθεραπείας αποτελούν μια επιλογή με θετικές προοπτικές για τους μαθητές του 3ου πεδίου. Καταρτίζουν επιστήμονες, που εργάζονται με άτομα με δυσλειτουργίες ή αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, με ασθενείς υπό αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, ηλικιωμένους με άνοια κ.ά. προκειμένου μέσω της κατάλληλης παρέμβασης να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων (στο σπίτι, την εργασία, στον ελεύθερο τους χρόνο κ.λπ.). Δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιστημονικών ομάδων, ως στελέχη νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρόνιων πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε δραστηριότητες σχετικές με Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Ψυχιατρικά και Γενικές Δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες, ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες – άκρα χέρια κ.ά.

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών Αθήνα (ΕΚΠΑ): 12.275

Ένα τμήμα με αντικείμενο μια ξένη γλώσσα (Ρωσική) για την οποία όμως δεν απαιτείται να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος. Το τμήμα παρέχει άριστη γνώση της Ρωσικής Γλώσσας και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον Ρωσικό πολιτισμό. Οι απόφοιτοι του μπορούν να ασχοληθούν με μεταπτυχιακή εξειδίκευση με την εκπαίδευση, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τον Τουρισμό, διευρύνοντας και τα μελλοντικά πεδία απασχόλησής του.

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα (ΕΚΠΑ): 10.425

Το τμήμα ασχολείται με την άριστη εκμάθηση της Τουρκικής γλώσσας, ανοίγοντας επαγγελματικούς ορίζοντες όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και σε κλάδους, που σχετίζονται με τον Τουρισμό, το Εμπόριο, τις Δημόσιες Σχέσεις. Δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. και σε Ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος.

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα (Ιωαννίνων): 9.300

Αποτελεί τη 2η ευκαιρία για μαθητές του 2ου επιστημονικού πεδίου να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και να αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού. Αυτή η εξέλιξη αφορά μόνον τους αποφοίτους του τμήματος των Ιωαννίνων και όχι των τμημάτων Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πατρών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση, πιστοποίηση και εμπορία κάθε είδους υλικού τόσο σε εργαστηριακή, όσο και σε βιομηχανική κλίμακα. Μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών.