Το Σχέδιο Νόμου για την Ελάχιστη Βάση και Άλλα Εκπαιδευτικά Θέματα (13-1-21)

Τέθηκε σήμερα από την υπουργό Παιδείας σε δημόσια διαβούλευση, για μία εβδομάδα, το Σχέδιο Νόμου για τη Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, το ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την αστυνόμευση των Πανεπιστημίων, με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Δείτε εδώ:

Το Σχέδιο Νόμου

Την Έκθεση Συνεπειών

Η δημόσια διαβούλευση λειτουργεί στην ηλεκτρονική διέυθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5849 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

ΜΕΡΟΣ A’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) -Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013.
Άρθρο 3 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.
Άρθρο 4 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013.
Άρθρο 5 Εισαγωγή μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013.
Άρθρο 6 Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποιήσεις του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013.
Άρθρο 7 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ (Α΄193) του ν. 4186/2013.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 8 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 9 Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας.
Άρθρο 10 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας.
Άρθρο 11 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 13 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Άρθρο 14 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς-Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 16 Βασικές αρχές.
Άρθρο 17 Πειθαρχικά παραπτώματα.
Άρθρο 18 Πειθαρχικές ποινές.
Άρθρο 19 Πειθαρχικά όργανα.
Άρθρο 20 Πειθαρχική διαδικασία.
Άρθρο 21 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις.
Άρθρο 22 Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Άρθρο 23 Ποινικές διατάξεις-Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης.
Άρθρο 25 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019.
Άρθρο 26 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω COVID-19.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄.
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β’.
Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ Μέρους Β’.
Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις.
Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος.