Οι Ελάχιστες Βάσεις & τι θα ισχύσει φέτος για την πρόσβαση (12-2-21)

Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης είναι το βασικό στοιχείο που φέρνει ο νέος νόμος, που ψηφίστηκε χθες, για τους φετινούς υποψηφίους που θα εξεταστούν τον ερχόμενο Μάιο στις Πανελλαδικές. Αναλυτικά, ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1. Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ:

Θεσπίζεται η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ως ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της Βαθμολογικής Βάσης ενός τμήματος. Η ΕΒΕ του κάθε τμήματος θα διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΒΕ = (Μέσος Όρος Επιδόσεων Επ. Πεδίου) Χ (Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος), όπου:

Μέσος Όρος Επιδόσεων Επ. Πεδίου είναι ο Μέσος Όρος (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, ανά Επιστημονικό Πεδίο. Οι Μέσοι Όροι των Επιδόσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο, θα ανακοινωθούν φέτος μετά τη διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων και μαζί με τα στατιστικά των βαθμολογιών, περί τις 25 Ιουνίου. Έτσι οι ΕΒΕ θα είναι γνωστές στους υποψηφίους πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους.

Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος, είναι το ποσοστό που ορίζει το κάθε τμήμα, με το οποίο πολλαπλασιάζεται ο Μέσος Όρος των Επιδόσεων. Σύμφωνα με το νέο νόμο, o Συντελεστής ΕΒΕ του κάθε Τμήματος θα ανακοινωθεί με υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση των τμημάτων μέχρι μέχρι 31/3/2021.

Το εύρος του Συντελεστή (ποσοστού) ΕΒΕ, δηλαδή το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, θα οριστεί, από το Υπουργείο Παιδείας, για τις φετινές πανελλαδικές μέχρι 28/2/2021. Εκτιμάται ότι το εύρος του Συντελεστή ΕΒΕ θα είναι μεταξύ 70-80% (ελάχιστο) και 120% (μέγιστο).

Εάν το τμήμα ανήκει σε περισσότερα του ενός Επιστ. Πεδία, η ΕΒΕ του τμήματος θα είναι η ΕΒΕ του Επιστ. Πεδίου με το χαμηλότερο ΜΟ επιδόσεων.

Με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2020 η ΕΒΕ για ένα τμήμα που θα επέλεγε Συντελεστή ΕΒΕ 80%, η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο θα ήταν η εξής:

• Στο 1ο Πεδίο: 8.880 μόρια.
• Στο 2ο Πεδίο: 9.152 μόρια.
• Στο 3ο Πεδίο: 9.248 μόρια.
• Στο 4ο Πεδίο: 7.848 μόρια.

2. Βάση Εισαγωγής και Ελάχιστη Βάση:

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ενός τμήματος δεν καταργεί τη γνωστή Βάση Εισαγωγής, που ισχύει μέχρι σήμερα, για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα και διαμορφώνεται από το βαθμό του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα αυτό. Απλά η (πραγματική) Βάση Εισαγωγής σε ένα τμήμα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ΕΒΕ του τμήματος.

Εάν η Βάση Εισαγωγής ενός τμήματος «κατέβει» τόσο, ώστε να είναι ίση με την ΕΒΕ και δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων του τμήματος, τότε θα υπάρξουν κενές θέσεις στο τμήμα.

Από την άλλη πλευρά, εάν σε μια Ιατρική Σχολή π.χ. που δέχεται 200 εισακτέους και ο 200ος υποψήφιος έχει 18.000 μόρια (ενώ η ΕΒΕ της Ιατρικής Σχολής είναι 11.500 μόρια), η βαθμολογική βάση της σχολής διαμορφώνεται στα 18.000 μόρια και οι υποψήφιοι που έχουν μικρότερο αριθμό μορίων δεν εισάγονται στη σχολή αυτή.

Ο καθορισμός ΕΒΕ:
• Δε θα επηρεάσει την (πραγματική) Βάση Εισαγωγής των τμημάτων υψηλής ζήτησης.
• Θα επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής των περισσότερων τμημάτων χαμηλής ζήτησης.
• Μπορεί να επηρεάσει τη Βάση Εισαγωγής κάποιων τμημάτων μεσαίας ζήτησης
, ειδικά τα τμήματα τα οποία θα θέσουν υψηλό ποσοστό για την ΕΒΕ τους (π.χ. 120%).

3. Τι θα ισχύει για τα ΕΠΑΛ:

Με αντίστοιχο τρόπο θα υπολογίζονται και οι Ελάχιστες Βάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ τον ρόλο του Επιστημονικού Πεδίου, ως προς τις ελάχιστες βάσεις, θα παίζουν οι Τομείς.

4. Τι θα ισχύσει για τα Ειδικά Μαθήματα:

Για κάθε Ειδικό Μάθημα θα υπάρχει επίσης ΕΒΕ η οποία θα υπολογίζεται με αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που θα υπολογίζεται η ΕΒΕ για τα 4 βασικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Επιστ. Πεδίο (δεν θα ισχύει πια η σταθερή βάση του 10 που ίσχυε μέχρι τώρα για τα Ειδικά Μαθήματα).

Για να πετύχει ένας υποψήφιος σε ένα τμήμα στο οποίο απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος, θα πρέπει να «περνάει» και την ΕΒΕ των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Επιστ. Πεδίου του τμήματος και την ΕΒΕ του ή των Ειδικών Μαθημάτων.

Η ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων θα υπολογίζεται από το σύνολο των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο Ειδικό Μάθημα και θα είναι κοινή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

5. Τι θα ισχύσει για τους Αποφοίτους Παλαιότερων ετών που θα υποβάλλουν εκ νέου Μηχ. Δελτίο χωρίς εξετάσεις (Κατηγορία 10%):

Η διαδικασία της ΕΒΕ θα ισχύσει και για τους υποψηφίους της κατηγορίας 10% από φέτος, για τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα και για τα Ειδικά Μαθήματα. Οι ΕΒΕ των υποψηφίων της κατηγορίας 10% (6% των θέσεων για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν το 2020 και 4% για τους υποψηφίους του 2019) θα υπολογιστούν με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα της χρονιάς που εξετάστηκαν.

6. Δυνατότητα Υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ΙΕΚ:

Ο κάθε υποψήφιος, παράλληλα με το Μηχανογραφικό Δελτίο του για εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ (βάσει της επίδοσής του στις Πανελλαδικές εξετάσεις) θα μπορεί να υποβάλλει και ένα δεύτερο Μηχανογραφικό Δελτίο για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του λυκείου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

7. Ανώτατο Χρονικό Όριο Φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά:

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.