Επαγγέλματα με Καλές Προοπτικές Απασχόλησης, κατά τον ΣΕΒ (19-9-19)

Από έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) προκύπτει ότι στις περιπτώσεις ένδεκα επαγγελμάτων υπάρχουν προοπτικές πλήρους απασχόλησης, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναμικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Λόγω της σύνθεσης των μελών του ΣΕΒ, τα δεδομένα αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε κλάδους που αφορούν κυρίως σε πτυχιούχους, τμημάτων του 2ου και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου.

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ:

– Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων (Σχετίζεται με τμήματα του 2ου Επιστ. Πεδίου).
– Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων(2ο Επιστ. Πεδίο).
– Τεχνικός Αυτοματισμών(2ο Επιστ. Πεδίο).
– Χειριστής μηχανημάτων έργου (2ο Επιστ. Πεδίο).
– Εργοδηγός Κλάδου Εξόρυξης (2ο Επιστ. Πεδίο).
– Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (2ο Επιστ. Πεδίο).

– Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων (2ο και 3ο Επιστ. Πεδίο).

– Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού (2ο και 4ο Επιστ. Πεδίο).
– Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων (2ο και 4ο Επιστ. Πεδίο).

– Στέλεχος Προώθησης Εξαγωγών (4ο Επιστ. Πεδίο).
– Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (4ο Επιστ. Πεδίο).

Τα επαγγέλματα αυτά στα οποία, κατά την έρευνα του ΣΕΒ, απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι, το σύνολο σχεδόν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χαρακτηρίζονται από τα εξής:

– Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
– Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
– Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
– Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η έρευνα του ΣΕΒ για το ανθρώπινο δυναμικό πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις με απασχόληση
μεγαλύτερη των 30 ατόμων από τους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή, Βιοοικονομία, Υγεία και Φάρμακο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δομικά Υλικά και Μέταλλο, Ενέργεια και Logistics – Μεταφορές.

Στην ίδια έρευνα προέκυψαν και τα εξής:

-Το 36% των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Το ποσοστό είναι 46% για τις περισσότερο εξωστρεφείς (δηλαδή αυτές που εξάγουν πάνω από 50% της παραγωγής τους) αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό 45% του δείγματος. Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι της ενέργειας (49%) και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (42%).

-Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος δυσκολίας πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας (27,7%). Ακολουθούν η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%), η απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση της επιχείρησης (12,4%) και η έλλειψη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων (11,5%).

-Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την έλλειψη τυπικών προσόντων.

– Τεχνολογίες όπως οι αυτοματισμοί και τα νέα λογισμικά, δημιουργούν νέες ανάγκες ενώ η, η έλλειψη δεξιοτήτων προκαλεί και αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό. Παράλληλα, αυξάνει τα λειτουργικά κόστη και καθυστερεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.