Τα Φροντιστήρια Περίτεχνο με στόχο την ένταξη των μαθητών σε ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον διαθέτουν αίθουσες, όπου το μάθημα πραγματοποιείται με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα. Η ορθολογική χρήση της τεχνολογίας φέρνει τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και προσφέρει στους εκπαιδευτικούς νέες δυνατότητες στη διδασκαλία μέσω πολλαπλών εφαρμογών και πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές μας:

  • διαλεκτική σχέση και συνεργασία των καθηγητών με τους μαθητές
  • ενεργός συμμετοχή και πιο ενδιαφέρον μάθημα
  • ελκυστική παρουσίαση της διδακτέας ύλης μέσω video, εικόνας και ήχου
  • ευκολότερη αφομοίωση σύνθετων εννοιών
  • ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης